หนังสือราชการ- องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก ( อบต. ปิล๊อก ) ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
  • :
  • :
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ส.ค. 2561 กจ 0023.3/ว 14181 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระเบียบสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน) ประเภท1
9 ส.ค. 2561 กจ 0023.1/ว14592 การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 8 วัน) ประเภท1
8 ส.ค. 2561 กจ 0023.2/ ว 14513 หลัเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2561 กจ 0023.1/ว 14578 การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2561 กจ 0023.1/ว 14386 การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2561 กจ 0023.1/ว 14385 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2561 กจ 0023.3/ว 14421 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2561 กจ 0023.3/ว 14420 การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 กจ 0023.3/ว 616 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2561 กจ 0023.5/ 14349 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1