• :
  • :
9 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (ชุดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 4 ชุด (2 ก.ย. 2558)
8 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งประปา หมู่ที่ ๑ (2 ก.ย. 2558)
7 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (3 ส.ค. 2558)
6 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่้องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด (3 ส.ค. 2558)
5 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (3 ส.ค. 2558)
4 เรื่องสอบราคาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบไฟวิ่ง หมู่ที่ 1 (3 ส.ค. 2558)
3 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประปาภูเขา หมู่ที่ 2 (3 ส.ค. 2558)
2 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งประปา หมู่ที่1 (3 ส.ค. 2558)
1 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ (3 ส.ค. 2558)